Събиране на оферти с обява или покана

ДОСИЕ №6 „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на 2 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Тракия», включително сертифициране и въвеждане в експлоатация“

24.04.2017