ДОСИЕ №6 „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на 2 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Тракия», включително сертифициране и въвеждане в експлоатация“

24.04.2017

  1. Обява – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  2. Технически спецификации – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  3. Указания за участие – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  4. Методика за оценка на офертите – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  5. Проект на договор – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  6. Образци на документи – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  7. Ситуационни планове – 24.04.2017 г., 16:01 ч.
  8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 10.05.2017 г., 10.58 ч.
  9. Протокол от работата на Комисия, назначена със Заповед № 6-Z17-178 от 16.05.2017 г. – 12.06.2017 г., 12.26 ч.
  10. Договор № 43 от 23.06.2017 г. – 27.06.2017 г., 16:50 ч.