Телефонен указател

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Костадин Димитров II-216 032 682 323
2 Технически сътрудник Цвета Дачева II-216 032 682 323
3 Заместник кмет Веселина Стоянова II-215 032 682 355
4 Секретар Женя Петкова II-214 032 682 322
Факс 032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
 1 Началник отдел „ГРАО Надежда Колева I-109 032 682 451
 2 Главен експерт „ГРАО“ Тони Гелова  I-108 032 682 414
 3 Главен експерт „ГРАО“ Виолета Андреева фронт офис 032 307 801
 4 Младши експерт „ГРАО“ Мая Тянева I-108 032 682 636
 5 Старши специалист „ГРАО“ Атанаска Гичева фронт офис 032 307 802
 6 Главен специалист „ГРАО“ Рени Караджова фронт офис 032 307 800
Дирекция“Финансово административно правно обслужване и управление на собствеността“
1 Директор Куман Златански III-304 032 307 823
2 Главен счетоводител Мария Миневска II-204 032 682 353
3 Счетоводител ТРЗ Понка Златарева II-205 032 307 814
4 Юрисконсулт Кателина Илиева II-202 032 307 813
5 Главен експерт „Информационно обслужване“ инж. Светлана Главчева III-311 032 682 292
6 Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ Таня Гургутова II-203 032 682 477
7 Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“ Петър Банков II-201 032 307 820
Счетоводство – 032 682 555
1 Старши счетоводител Наварт Минасян  II-205 032 307 815
2 Счетоводител-касиер Мима Апостолова II-205 032 307 816
3 Счетоводител-касиер Надка Атанасова II-206 032 682 434
4 Младши счетоводител-касиер Мария Пиронкова фронт офис 032 3078 05
Управление на собствеността – 032 682 422
 1 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис 032 307 804
 2 Главен експерт „Административно обслужване“ Нина Пенева фронт офис 032 307 818
 3 Главен експерт „Управление на собствеността“ Маргарита Стоянова фронт офис 032 307 803
 4 Главен специалист „Общинска собственост“ Мария Пиронкова фронт офис 032 307 805
 5 Технически сътрудник Веселина Герова фронт офис 032 307 807
 6 Технически сътрудник Пламен Вълов II-222 032 307 830
 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Образование, социална и европейска политика“
1 Началник отдел Лиляна Власова III-306 032 682 479
2 Главен екперт „Социална политика“ Мария Русафина фронт офис 032 682 566
3 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис 032 307 809
4 Специалист „Европейска политика“ Венета Крушева III-301 032 307 834
Други дейности по образованието – счетоводство
1 Главен счетоводител Мина Найденова III-309 032 682 288
2 Старши счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 682 488
3 Старши счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 682 488
4 Старши счетоводител Велина Узунова III-307 032 682 777
Функция „Здравеопазване“
1 Главен счетоводител Гергана Митрова III-312 032 307 838
2 Счетоводител Елена Ламбрева III-312 032 307 838
3 Младши счетоводител Радка Панайотова III-312 032 307 839
Дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
1 Главен архитект арх. Яна Желязкова III-302 032 682 455
2 Главен инженер инж. Пламен Лефтеров III-319 032 307 835
3 Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“ инж. Росица Консулова III-318 032 307 836
4 Главен експерт „Кадастър и регулация“ инж. Евгения Добрева III-305 032 307 824
5 Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Русенка Крушева III-317 032 682 399
6 Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“ инж. Кристиан Кирков III-314 032 307 825
7 Старши експерт „Ел. инсталации и контрол по строителството инж. Георги Георгиев III-314 032 307 826
8 Главен специалист „Контрол по строителството“ Даниела Михайлова III-315 032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
1 Главен експерт „Екология“ Винелина Видолова III-316 032 307 832
2 Старши специалист „Екология“ Христина Попова III-316 032 307 833
3 Старши специалист „Екология“ Стела Милчева III-316 032 307 828
1 Оперативен дежурен I-117 032 682 727
1 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 307 821
2 Секретар „МКБППМН“ Галина Гълъбова III-308 032 682 393
3 Военен отдел Силвия Сарийска I-106 032 307 837
4 МДТ – каса Албена Ганева фронт офис 032 68 24 54
5 Транспортни карти Аделина Станчева фронт офис 0876 954 111