Телефонен указател

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №63

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1  Кмет Костадин Димитров II-216 032 682 323
2  Технически сътрудник-секретарка Цвета Дачева II-216 032 682 323
3  Заместник Кмет Веселина Стоянова II-215 032 682 355
4  Секретар Женя Петкова II-214 032 682 322
5 факс 032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел“Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“
6 Началник отдел „ГРАО“ Надежда Колева I-109 032 682 451
7 Главен експерт „ГРАО“ Тони Гелова I-108 032 682 414
8 Главен експерт „ГРАО“ Виолета Андреева фронт офис 032 307 801
9 Младши експерт „ГРАО“ Мая Тянева I-108 032 682 636
10 Ст.специалист „ГРАО“ Атанаска Гичева фронт офис 032 307 802
11 Главен специалист „ГРАО“ Рени Караджова фронт офис 032 307 800
Дирекция“Административно, правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
12 Директор Цвета Попова II-206 032 682 434
13 Главен юрисконсулт Таня Иванова II-202 032 307 813
14 Главен юрисконсулт Кателина Илиева II-211 032 307 840
15 Главен експерт „Информационно обслужване“ инж. Светлана Главчева III-311 032 682 292
16 Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ Таня Гургутова II-203 032 682 477
17 Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“ Петър Банков II-201 032 307 820
 СЧЕТОВОДСТВО – 682555
18 Главен счетоводител Мария Миневска  II-204 032 682 353
19 Счетоводител ТРЗ Понка Златарева  II-205 032 307 814
20 Старши счетоводител Наварт Минасян  II-205 032 307 815
21 Младши счетоводител-касиер Надка Атанасова  II-205 032 307 815
22 Младши счетоводител-касиер Татяна Чикова  II-205 032 307 815
„Управление на собствеността и канцелария“ – 682422
23 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис 032 307 804
24 Главен експерт „Административно обслужване“ Нина Пенева фронт офис 032 307 818
25 Главен експерт „Управление на собствеността“ Маргарита Стоянова фронт офис 032 307 803
26 Главен специалист „Общинска собственост“ Мария Пиронкова фронт офис 032 307 805
27 Технически сътрудник Веселина Герова фронт офис 032 307 807
28 Технически сътрудник Вилдан Халимова фронт офис 032 307 807
29 Шофьор Пламен Вълов II-222 032 307 830
30 Куриер фронт офис 032 682 433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел“Образование, социална и европейска политика“
31 Началник отдел Лиляна Власова III-306 032 682 479
32 Главен ексьперт „Социална политика“ Мария Русафина фронт офис 032 682 566
33 Специалист „Европейска политика“ Венета Крушева III – 301 032 307 834
34 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис 032 307 809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
35 Главен счетоводител Мина Найденова III-309 032 682 288
36 Ст. счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 682 488
37 Ст. счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 682 488
38 Ст. счетоводител Велина Узунова  III-307 032 682 777
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
39 Главен счетоводител Гергана Митрова III-312 032 307 838
40 Счетоводство Елена Ламбрева III-312 032 307 838
41 Счетоводство Радка Панайотова III-312 032 307 839
Отдел „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
42 Директор Куман Златански III-304 032 307 823
43 Главен архитект арх. Яна Желязкова III-302 032 682 455
44 Главен инженер инж. Красимир Еневски III-314 032 307 825
Старши експерт „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Пламен Лефтеров III-319 032 307 835
45 Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“ инж. Росица Консулова III-318 032 307 836
46 Главен експерт „Кадастър и регулация“ инж. Евгения Добрева III-305 032 307 824
47 Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Русенка Крушева III-317 032 682 399
48 Старши експерт „Ел. инсталации и контрол по строителството“ инж. Георги Георгиев III-303 032 307 822
49 Главен експерт „ОВИ“ инж. Хакъ Сакъбов III-314 032 307 826
50 Главен специалист „Контрол по строителството“ Даниела Михайлова III-315 032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
51 Главен експерт „Екология“ Винелина Видолова III-316 032 307 832
52 Главен специалист „Чистота“ Христина Попова III-316 032 307 833
53 Старши специалист „Екология“ Мария Петрова III-316 032 307 828
54 Оперативен дежурен I-117 032 682 727
55 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 307 821
56 Секретар „МКБППМН“ Галина Гълъбова III-308 032 682 393
57 Военен отдел Силвия Сарийска I-106 032 307 837
58 МДТ – каса Албена Ганева фронт офис 032 682 454
59 Транспортни карти Аделина Станчева фронт офис 0876 95 4 111