Телефонен указател

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №63

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Костадин Димитров II-216 032 682 323
2 Технически сътрудник-секретарка Цвета Дачева II-216 032 682 323
3 Заместник Кмет Веселина Стоянова II-215 032 682 355
4 Заместник Кмет Пенчо Малинов II-207 032 682 666
5 Секретар Женя Петкова II-214 032 682 322
6 факс 032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване“
7 Началник отдел ГРАО Надежда Колева I-109 032 682 451
8 Главен експерт ГРАО Тони Гелова I-108 032 682 414
9 Главен експерт ГРАО Виолета Андреева фронт офис 032 307 801
10 Младши експерт ГРАО Мая Тянева I-108 032 682 636
11 Ст.специалист ГРАО Атанаска Гичева фронт офис 032 307 802
12 Главен специалист ГРАО Рени Караджова фронт офис 032 307 800
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
13 Директор Цвета Попова II-206 032 682 434
14 Главен юрисконсулт Таня Иванова II-202 032 307 813
15 Главен юрисконсулт Кателина Илиева II-211 032 307 840
16 Главен експерт „Информационно обслужване“ инж. Светлана Главчева III-311 032 682 292
17 Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ Таня Гургутова II-203 032 682 477
18 Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“ Тошко Кисьов II-210 032 307 819
СЧЕТОВОДСТВО – 682555
19 Главен счетоводител Мария Миневска  II-204 032 682 353
20 Счетоводител ТРЗ Мария Нешева II-205 032 307 814
21 Старши счетоводител Наварт Минасян  II-205 032 307 815
22 Младши счетоводител-касиер Татяна Чикова II-205 032 307 815
23 Младши счетоводител Гергана Димитрова II-205 032 307 816
„Управление на собствеността и канцелария“ – 682422
24 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис 032 307 804
25 Главен експерт „Административно обслужване“ Веселина Герова фронт офис 032 307 818
26 Главен експерт „Управление на собствеността“ Маргарита Стоянова фронт офис 032 307 803
27 Главен специалист „Общинска собственост“ Мария Пиронкова фронт офис 032 307 805
28 Технически сътрудник Вилдан Халимова фронт офис 032 307 807
29 Технически сътрудник Ася Илиева фронт офис 032 307 807
30 Шофьор Пламен Вълов II-222 032 307 830
31 Куриер   фронт офис 032 682 433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Образование, социална и европейска политика“
32 Началник отдел Лиляна Власова III-306 032 682 479
33 Главен експерт „Социална политика“ Мария Русафина фронт офис 032 682 566
34 Младши експерт „Европейска политика“ Ивелина Димитрова II-201 032 307 820
35 Специалист „Европейска политика“ Венета Крушева III – 301 032 307 834
36 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис 032 307 809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
37 Главен счетоводител Мина Найденова III-309 032 682 288
38 Старши счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 682 488
39 Старши счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 682 488
40 Старши счетоводител Велина Узунова III-307 032 682 777
41 Старши счетоводител Миглена Булванска  III-307 032 682 317
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
42 Главен счетоводител Гергана Митрова III-312 032 307 838
43 Счетоводство Елена Ламбрева III-312 032 307 838
44 Счетоводство Радка Панайотова III-312 032 307 839
Дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
45 Директор Куман Златански III-304 032 307 823
46 Главен архитект арх. Яна Желязкова III-302 032 682 455
47 Главен инженер инж. Красимир Еневски III-314 032 307 825
48 Старши експерт „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Пламен Лефтеров III-319 032 307 835
49 Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“ инж. Росица Консулова III-318 032 307 836
50 Главен експерт „Кадастър и регулация“ инж. Евгения Добрева III-305 032 307 824
51 Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Русенка Крушева III-317 032 682 399
52 Главен експерт „Ел. инсталации и контрол по строителството“ III-303 032 307 822
53 Старши експерт „Електроинсталации и контрол по строителството“ инж. Георги Георгиев III-303 032 307 822
54 Главен експерт „Отоплителни и вентилационни инсталации“ инж. Хакъ Сакъбов III-314 032 307 826
55 Главен специалист „Контрол по строителството“ Даниела Михайлова III-315 032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
56 Главен експерт „Екология“ Винелина Видолова III-316 032 307 832
57 Главен специалист „Екология“ Христина Попова III-316 032 307 833
58 Старши специалист „Екология“ Мария Петрова III-316 032 307 828
59 Оперативен дежурен   I-117 032 682 727
60 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 307 821
61 Секретар МКБППМН Галина Гълъбова III-308 032 682 393
62 Военен отдел Силвия Сарийска I-106 032 307 837
63 МДТ – каса Албена Ганева фронт офис 032 682 454
64 Транспортни карти Аделина Станчева фронт офис 0876 954 111