Телефонен указател

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Костадин Димитров II-216 032 682 323
2 Технически сътрудник – секретар Цвета Дачева II-216 032 682 323
3 Заместник – Кмет Веселин Терзиев II-215 032 682 355
4 Заместник – Кмет Александър Колев II-211 032 307 840
5 Секретар Женя Петкова II-214 032 682 322
Факс 032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
 1 Началник отдел „ГРАО Надежда Колева I-109 032 682 451
 2 Главен експерт „ГРАО“ Тони Гелова  I-108 032 682 414
 3 Главен експерт „ГРАО“ Виолета Андреева фронт офис 032 307 801
 4 Младши експерт „ГРАО“ Мая Тянева I-108 032 682 636
 5 Главен специалист „ГРАО“ Атанаска Гичева фронт офис 032 307 802
 6 Главен специалист „ГРАО“ Рени Караджова фронт офис 032 307 800
Дирекция“Административно, правно и информационно обслужване
и управление на собствеността“
1 Директор Куман Златански  III-304 032 307 823
 2 Юрисконсулт Кателина Илиева II-202 032 307 813
 3 Главен експерт „Информационно обслужване“ Светлана Главчева III-311 032 682 292
 4 Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ Таня Гургутова II-203 032 682 477
 5 Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“ Петър Банков  II-201 032 307 820
 СЧЕТОВОДСТВО – 682555
1 Главен счетоводител Мария Миневска II-204 032 682 353
 2 Старши счетоводител ТРЗ Понка Златарева  II-205  032 307 814
 3 Старши счетоводител Наварт Минасян  II-205  032 307 815
4 Счетоводител-касиер Мима Апостолова II-205 032 307 816
5 Счетоводител-касиер Надка Атанасова II-206 032 682 434
 „Управление на собствеността“ – 682422
 1 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис  032 307 804
 2 Главен експерт „Административно обслужване“ Нина Пенева  фронт офис  032 307 818
 3 Главен експерт „Управление на собствеността“ Маргарита Стоянова  фронт офис  032 307 803
 4 Главен специалист Общинска собственост Мария Пирконкова  фронт офис  032 307 805
 5 Технически сътрудник Веселина Герова  фронт офис  032 307 807
 6 Технически сътрудник Пламен Вълов  II-222  032 307 830
7 Шофьор фронт офис 032 682 433
 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  Отдел“Образование, социална и европейска политика“
1 Началник отдел Лиляна Власова III-306  032 682 479
2 Главен експерт „Социална политика“ Мария Русафина фронт офис  032 682 566
3 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис  032 307 809
4 Специалист „Европейска политика“ Венета Крушева III-301 032 307 834
  ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
1 Главен счетоводител Мина Найденова III-309 032 682 288
2 Старши счетоводител Даниела Недялкова III-307 032 682 317
3 Старши счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 682 488
4 Старши счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 682 488
5 Старши счетоводител Гергана Димитрова III-307 032 682 777
 ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
1 Главен счетоводител Гергана Митрова III-312 032 307 838
2 Счетоводител Елена Ламбрева III-312 032 307 838
3 Младши счетоводител Радка Панайотова III-312 032 307 839
 Отдел“Устройство на територията и техническа инфраструктура“
1 Началник отдел и Главен архитект Яна Желязкова III-302 032 682 455
2 Главен инженер Пламен Лефтеров III-319 032 307 835
3 Главен юрисконсулт Куман Златански III-304 032 307 823
4 Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“ Росица Консулова III-318 032 307 836
5 Главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ Русенка Крушева III-317 032 682 399
6 Главен експерт „Кадастър и регулация“ Евгения Добрева III-305 032 307 824
7 Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“ Кристиан Кирков III-314 032 307 825
8 Старши експерт „Ел.инсталации и контрол по строителството“ Георги Георгиев III-314 032 307 826
9 Главен специалист „Контрол по строителството“ Даниела Михайлова III-315 032 307 829
10 Главен специалист „Архитектура и благоутройство“ Катя Калева III-303 032 307 822
 „Екология“ – 682522
1 Главен експерт „Екология“ Винелина Видолова III-316 032 307 832
2 Старши специалист „Екология“ Христина Попова III-316 032 307 833
3 Старши специалист „Екология“ Стела Милчева III-314 032 307 828
1 Оперативен дежурен I-117 032 682 727
1 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 307 821
2 Секретар „МКБППМН“ Галина Гълъбова III-308 032 682 393
3 Военен отдел Силвия Сарийска I-106 032 307 837