Телефонен указател

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №63

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1  Кмет Костадин Димитров II-216 032 682 323
2  Технически сътрудник-секретарка Цвета Николова II-216 032 682 323
3  Заместник Кмет Веселина Стоянова II-215 032 682 355
4  Секретар Женя Петкова II-214 032 682 322
5 факс 032 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел“Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“
6 Началник отдел „ГРАО“ Надежда Колева I-109 032 682 451
7 Главен експерт „ГРАО“ Тони Гелова I-108 032 682 414
8 Главен експерт „ГРАО“ Виолета Андреева фронт офис 032 307 801
9 Младши експерт „ГРАО“ Мая Тянева I-108 032 682 636
10 Ст.специалист „ГРАО“ Атанаска Гичева фронт офис 032 307 802
11 Гл.специалист „ГРАО“ Рени Караджова фронт офис 032 307 800
Дирекция“Административно, правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
12 Директор Таня Иванова II-202   032 307 813
13 Гл.юрисконсулт Кателина Илиева II-211   032 307 840
14  Главен експерт „Информационно обслужване“ инж. Светлана Главчева III-311   032 682 292
15 Главен експерт „Управление на човешките ресурси“ Таня Гургутова II-203  032 682 477
16 Главен специалист „Отрабнителна и мобилизационна подготовка“ Петър Банков II-201   032 307 820
 СЧЕТОВОДСТВО – 682555
17 Главен счетоводител Мария Миневска  II-204 032 682 353
18 Счетоводител ТРЗ Понка Златарева  II-205 032 307 814
19 Старши счетоводител Наварт Минасян  II-205 032 307 815
20 Младши счетоводител-касиер Надка Атанасова  II-206 032 682 434
21 Младши счетоводител-касиер Татяна Чикова фронт офис 032 307 805
„Управление на собствеността и канцелария“ – 682422
22 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис 032 307 804
23 Главен експерт „Административно обслужване“ Нина Пенева фронт офис 032 307 818
24 Главен експерт „Управление на собствеността“ Маргарита Стоянова фронт офис 032 307 803
25 Главен специалист „Общинска собственост“ Мария Пиронкова фронт офис 032 307 805
26 Технически сътрудник Веселина Герова фронт офис 032 307 807
27 Технически сътрудник Вилдан Халимова фронт офис 032 307 807
28 Шофьор Пламен Вълов II-222 032 307 830
29 Куриер фронт офис 032 682 433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел“Образование, социална и европейска политика“
30 Началник отдел Лиляна Власова III-306 032 682 479
31 Главен ексьперт „Социална политика“ Мария Русафина фронт офис 032 682 566
32 Специалист „Европейска политика“ Венета Крушева III – 301 032 307 834
33 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис 032 307 809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СЧЕТОВОДСТВО
34 Гл. счетоводител Мина Найденова III-309 032 682 288
35 Ст. счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 682 488
36 Ст. счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 682 488
37 Ст. счетоводител Велина Узунова  III-307 032 682 777
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
38 Гл. счетоводител Гергана Митрова III-312 032 307 838
39 Счетоводство Елена Ламбрева III-312 032 307 838
40 Счетоводство Радка Панайотова III-312 032 307 839
Отдел „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
41 Директор Куман Златански III-304 032 307 823
42 Главен архитект арх. Яна Желязкова III-302 032 682 455
43 Главен инженер инж. Пламен Лефтеров III-319 032 307 835
44 Главен експерт „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“ инж. Росица Консулова III-318 032 307 836
45 Главен експерт „Кадастър и регулация“ инж. Евгения Добрева III-305 032 307 824
46 Главен специалист „Пътна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Русенка Крушева III-317 032 682 399
47 Старши експерт „Ел. инсталации и контрол по строителството“ инж. Георги Георгиев III-314 032 307 826
48 Главен специалист „Контрол по строителството“ Даниела Михайлова III-315 032 307 829
„Екология“ – 032 682 522
49 Главен експерт „Екология“ Винелина Видолова III-316 032 307 832
50 Главен специалист „Чистота“ Христина Попова III-316 032 307 833
51 Старши специалист „Екология“ Стела Милчева III-316 032 307 828
52 Оперативен дежурен I-117 032 682 727
53 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 307 821
54 Секретар „МКБППМН“ Галина Гълъбова III-308 032 682 393
55 Военен отдел Силвия Сарийска I-106 032 307 837
56 МДТ – каса Албена Ганева фронт офис 032 682 454
57 Транспортни карти Аделина Станчева фронт офис 087 695 4111