ДОСИЕ №1 – Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детски ясли и млечни кухни на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив“

19.01.2017

 1. Обява – 19.01.2017 г.; 13:05 ч.
 2. Техническа спецификация – 19.01.2017 г.; 13:10 ч.
 3. Проект на договор – 19.01.2017 г.; 13:13 ч.
 4. Образци на документи – 19.01.2017 г.; 13:20 ч.
  СЪОБЩЕНИЕ: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 188, АЛ.2 ОТ ЗОП
  – СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 30.01.2017Г. ДО 17.15 ЧАСА
  – ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31.01.2017Г./ВТОРНИК/ – 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2
 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ – 26.01.2017 Г. 17.46 ч.
 6. Протокол от 31.01.2017 г. – 31.01.2017 г.; 14:55 ч.
 7. Договор №12 от 01.02.2017 г. – 24.02.2017 г.; 12:33 ч.