Обяви

ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт’ атракции и зеленина, кв.39 по ЖР „Тракия“ на гр. Пловдив с нови обемно – пространствени и функционални елементи, както и изграждане на автоматични инсталации за напояване и нова техническа инфраструктура, обслужваща парка в (ПИ 56784.540.390 по КККР на Пловдив).

07.08.2018

Обява – инвестиционно предложение за „Изграждане и водовземане чрез ново водовземно съоръжение за поддържане на зелените площи за широко обществено ползване в район „Тракия“, междублокова зеленина – блокове 1, 2 и 3 с площ 4,6 дка в ПИ с идентификатор 56784.540.1257., Община Пловдив

30.07.2018

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЯВЯВА открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт’ атракции и зеленина, кв.39 по ЖР „Тракия“ на гр. Пловдив с нови обемно – пространствени и функционални елементи, както и изграждане на автоматични инсталации за напояване и нова техническа инфраструктура, обслужваща парка в (ПИ 56784.540.390 по КККР на Пловдив).

19.07.2018