ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА МЯСТО – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО ЗА ТЪРГОВИЯ В УПИ I – КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ. 78, ПО ПЛАНА НА ЖР „ТРАКИЯ”

14.06.2022