ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА МЯСТО – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ I-КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ. 15

15.04.2022