Търгове

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – Павилион № 1 с площ от 10 кв. м., находящ се в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“, УПИ VI – 540.882, обществено обслужване, кв. 67, поземлен имот с идентификатор 56784.540.882 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, ул. „Съединение“, до блок 182

24.01.2023

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижим имот частна общинска собственост – Спортна площадка до бл. 33 А, разположена в УПИ II – комплексно застрояване, кв. 34-нов (стар УПИ ІV – комплексно застрояване, кв. 2, жил. гр. А-10, 11), по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.540.428 по кадастралната карта на гр. Пловдив, с площ 1 434 кв. м.

27.09.2022