Търгове

Община Пловдив – район „Тракия“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – Административна сграда (едноетажна), с идентификатор 56784.540.266.1 с площ от 184 кв.м., разположена в УПИ I – стопанска дейност, кв. 45 по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.266 по КК и КР на гр. Пловдив, предназначение на имота – офис

11.01.2024

Община Пловдив – район „Тракия“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – временна сграда, изградена по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.), с площ от 25 кв.м, намираща се в ЖР „Тракия“, поземлен имот с идентификатор 56784.540.1405, включен в УПИ II-комплексно застрояване, кв. 45, по плана на ЖР „Тракия“, предназначение на имота – козметични и бръснаро – фризьорски услуги

26.09.2023

Община Пловдив – район „Тракия“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – павилион с площ 15 кв.м., ЖР „Тракия“, УПИ III – компл. застр., кв. 63, до блок 148А, разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.540.703 по КК и КР на гр. Пловдив, предназначение на имота – шивашки услуги

26.09.2023