Община Пловдив – район „Тракия“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – временна сграда, изградена по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.), с площ от 25 кв.м, намираща се в ЖР „Тракия“, поземлен имот с идентификатор 56784.540.1405, включен в УПИ II-комплексно застрояване, кв. 45, по плана на ЖР „Тракия“, предназначение на имота – козметични и бръснаро – фризьорски услуги

26.09.2023