Община Пловдив – район „Тракия“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – павилион с площ 15 кв.м., ЖР „Тракия“, УПИ III – компл. застр., кв. 63, до блок 148А, разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.540.703 по КК и КР на гр. Пловдив, предназначение на имота – шивашки услуги

26.09.2023