Проект „По-добър живот в Район „Тракия”, договор №BG05M90P001 – 2.002 – 0219 – C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001 – 2.002 – 0219 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР)

29.01.2016

Проект „По-добър живот в Район „Тракия” - графикПроект „По-добър живот в Район „Тракия” - контакти