Обяви

Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен ” в „Цех за производство на печатни платки“ собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив

23.06.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от СУ „Св. Седмочисленици“:„Изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Семочисленици”, гр. Пловдив в УПИ У-540.157 — комплекс училища, кв. 9, по плана на жил, група А – 1, 2, З – „Тракия”, гр. Пловдив, ПИ с идентиф. 56784.540.157 по КЮСР на гр. Пловдив“

21.05.2021