Обяви

Обявление до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за обект: „Промяна на предназначението и технологично преоборудване на съществуваща промишлена сграда за производство на строитлни материали в хале за преработка на отпадъчни полимери в сграда с идентификатор 56784.539.490.1 и сграда с идентификатор 56784.539.490.3 в пи 56784.539.490, гр.Пловдив“

01.09.2023

Инвестиционно предложение за обект: „Извършване на дейности по събиране и предварително третиране на отпадъци с кодове 160211*, 160213*, 160214, 160215* и 160216 /отпадъци от ИУЕЕО/, на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и отпадъци от опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 56784.101.16, гр.Пловдив, местност „Скобелица“, общ.Пловдив

03.08.2023