Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за обект : „Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км97+924 на път ІІ-56 „Брезово –Пловдив-път ІІ-86“ в участъка от км 97+900 до км 98+100, в землището на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив“

15.02.2022

Открит обществен достъп до информация по приложение № 2 за обект: Изграждане на „Комплекс от смесен тип с магазини, офиси, жилища и подземен паркинг” в УПИ І 540.1151 обществено обслужване и жилищно застрояване от кв.32 нов по плана на ПУП-ПР на ЖК „Тракия“, гр. Пловдив 4023, с възложител „ТРАКИЯ ТАУЪР“ ЕООД.

24.01.2022

Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56784.541.69, гр. Пловдив

12.01.2022