Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети” от „ Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” в район „Тракия”

17.01.2017

Уважаеми граждани на район „Тракия” Община Пловдив,

Стартира първи транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети” от „ Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” в район „Тракия” – Община Пловдив

Програмата се изпълнява от Български Червен кръст (БЧК), като в район „Тракия” временният пункт за раздаване на хранителни продукти се намира в блок 46А „Клуба на пенсионера” и ще работи от 01.02.2017г до 28.02.2017г.


Правоимащи лица – основна група
Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. Списъци – от Дирекциите СП

  1. лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта 2015/2016 г.;
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 Закона за семейните помощи за деца;
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца;
  4. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
  5. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.


Правоимащи лица – допълнителна група

  1. лица и семейства с ниски, без доходи или в тежка социална ситуация, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип;
  3. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците


През първи транш, всеки правоимащ по програмата ще получи хранителен пакет, който ще съдържа общо 38,550 кг. от 10 хранителни продукта, както следва:

В район „Тракия” хранителни продукти ще получат 796 лица, раздадени от доброволци на БЧК.