Съобщение във връзка с Чл.6, Ал.4 от Наредба No.6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

23.11.2023