СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИД №№ 56784.539.131 и 56784. 539.140 ПО КК И КР НА ГР. ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЮИПЗ, ЖР „ТРАКИЯ“, ГР.ПЛОВДИВ

30.06.2023