СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА ЧАСТ ОТ КВ.55-НОВ ПО ПЛАНА НА ЖР „ТРАКИЯ“, ГР.ПЛОВДИВ

08.06.2023