СЪОБЩЕНИЕ ДО „ХОЛЦ“ ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.3 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

26.04.2023