СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Иванов Старибратов и Нели Александрова Делчева във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ за съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв.5 по плана на ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

28.03.2023