ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт’ атракции и зеленина, кв.39 по ЖР „Тракия“ на гр. Пловдив с нови обемно – пространствени и функционални елементи, както и изграждане на автоматични инсталации за напояване и нова техническа инфраструктура, обслужваща парка в (ПИ 56784.540.390 по КККР на Пловдив).

07.08.2018

ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт’ атракции и зеленина, кв.39 по ЖР „Тракия“ на гр. Пловдив с нови обемно – пространствени и функционални елементи, както и изграждане на автоматични инсталации за напояване и нова техническа инфраструктура, обслужваща парка в (ПИ 56784.540.390 по КККР на Пловдив).