Обявление до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция на кръстовище за с.Ягодово при км97+924 на път ІІ-56 „Брезово – Пловдив – Път ІІ-86“ и реконструкция на линейни мрежи в участъка от км 97+900 до км97+900 до км 98+000“

29.05.2024