ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗГОТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧАСТ ОТ КВ.620, УПИ І – КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ ПО ПЛАНА НА ПЕТА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР.ПЛОВДИВ

08.08.2022