ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ за открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Строителство на спортен комплекс и детска ясла“ в УПИ VІІ-540.1503-общ.дейности, жил.застрояване, озеленяване, детска ясла, спорт и атракции, кв.33 по плана на ЖК“Тракия“, гр. Пловдив

02.09.2021