Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение „Площадка за третиране на излезли от употреба гуми, в ПИ 56784.539.640, гр. Пловдив“

06.06.2024