Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение : „Добавяне на нова дейност – „Предварително третиране на излезли от употреба гуми, на съществуваща площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса, в ПИ с идентификатор 56784.539.490, гр. Пловдив“

17.06.2024