Обява до заинтересованите лица и общественост на основания чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г.)

04.04.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за обект: „Магазин за хранителни и нехранителни продукти“, в ПИ 56784.539.744 по КК на гр. Пловдив, район Тракия, община Пловдив, област Пловдив, с възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“КД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 (четиринадесет) дни след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

Район „Тракия“ , Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63

Приложение:

Уведомление за инвестиционна инициатива по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС от 18.03.2003 г.

Наличната информация се намира в „Дирекция „УТТИ“ на Район „Тракия“ , Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63, стая 316 в работното време на администрацията

Дата на публикуване на обявата: 04.04.2024г.