Община Пловдив – район Тракия обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект за обект: „Промяна на предназначението и технологично преоборудване на съществуваща промишлена сграда за производство на строителни материали в хале за преработка на отпадъчни полимери в сграда с идентификатор 56784.539.490.1 и сграда с идентификатор 56784.539.490.3 в ПИ 56784.539.490

22.05.2024