Инвестиционно предложение за обект: „Извършване на дейности по събиране и предварително третиране на отпадъци с кодове 160211*, 160213*, 160214, 160215* и 160216 /отпадъци от ИУЕЕО/, на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и отпадъци от опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 56784.101.16, гр.Пловдив, местност „Скобелица“, общ.Пловдив

03.08.2023