ДОСИЕ № 6-2016-2ОП – „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

26.09.2016

Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА
Обособена позиция № 4: ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Обособена позиция № 5: ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Обособена позиция № 6: ДОСТАВКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ

 1. Решение за откриване на процедурата
 2. Обявление
 3. Документация за участие
 4. Технически спецификации за обособените позиции
 5. Техническа спецификация продукти
 6. Приложения за попълване
 7. Количествено-стойностни сметки към Ценовите предложения
 8. Проекти на договори за обособените позиции
  Документацията е публикувана на 26.09.2016 г.
 9. Разяснение – 07.10.2016 г. 18:00 ч.
 10. Решение № 6-Р16-7 от 10.10.2016 г. за промяна, ведно с обявление за промяна – 13.10.2016 г., 11:50 ч.
 11. Техническа спецификация продукти – променена – 13.10.2016 г., 11:52 ч.
 12. Количествено-стойностни сметки към Ценовите предложения – променени – 13.10.2016 г., 11:55 ч.

   

  ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 13.10.2016 – 15:37 ч.:


  ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ Е СПРЯНА, ТЪЙ КАТО Е ПОДАДЕНА ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, В КОЯТО Е НАПРАВЕНО ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННА МЯРКА „СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА“.

   

 13. Решение № 6-Р16-8/ 28.12.2016 г. за одобряване на обявление за изменение – 30.12.2016 г., 11:00 ч.
 14. Разяснение №2 – 09.01.2017 г. – 14:42 ч.
 15. Протокол № 1 от работата на комисията – 27.01.2017 г. – 15:35 ч.
 16. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 10.02.2017 г., 16:05 ч.
 17. Протокол № 2 от работа на комисия – 17.02.2017 г., 15:50 ч.
 18. Протокол № 3 от работа на комисия – 17.02.2017 г., 15:50 ч.
 19. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 17.02.2017 г., 15:50 ч.
 20. Решение № 6-Р17-1 от 17.02.2017 г. за избор на изпълнителя – 17.02.2017 г., 15:50 ч.
 21. Обявление за възложена поръчка – обособена позиция № 6 – 13.03.2017 г., 14:03 ч.
 22. Информация за производство по обжалване за Обособени позиции №2 и №3 – 16.03.2017 г., 15:30 ч.
 23. Договор № 23 от 22.03.2017 г. – 31.03.2017 г., 16.02 ч.
 24. Договор № 24 от 22.03.2017 г. – 31.03.2017 г., 16.02 ч.
 25. Договор № 25 от 22.03.2017 г. – 31.03.2017 г., 16.02 ч.
 26. Обявление за възложена поръчка – за обособени позиции № 1, 4 и 5 – 31.03.2017 г., 16.02 ч.
 27. Договор № 57 от 11.10.2017 г. – 18.10.2017 г., 12:38 ч.
 28. Договор № 58 от 11.10.2017 г. – 18.10.2017 г., 12:38 ч.
 29. Обявление за възложена поръчка – за обособени позиции № 2 и 3 – 18.10.2017 г., 12:38 ч.
 30. Обявление за приключване на Договор №23 от 22.03.2017 г. – 07.11.2017 г., 12:18 ч.
 31. Обявление за приключване на Договор №25 от 22.03.2017 г. – 20.11.2017 г., 16:01 ч.
 32. Обявление за приключване на Договор №24 от 22.03.2017 г. – 30.11.2017 г., 16:45 ч.
 33. Обявление за приключване на Договор № 58 от 11.10.2017 г. – 18.04.2018 г., 11:40 ч.
 34. Обявление за приключване на договор № 57 от 11.10.2017 г. – 14.06.2018 г., 16:28 ч.