ПРЕПРАТКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ („ЦАИС ЕОП“) – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СТАРТИРАНИ СЛЕД 01.01.2021 Г.