ДОСИЕ № 6-2018-4ОП – „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР), СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПАРК В ПИ 56784.540.390 “ ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР. ПЛОВДИВ“

27.04.2018

 1. Решение – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 2. Обявление​ – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 3. Указания за участие – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 4. Технически спецификации – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 5. Задание за проектиране 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 6. Приложения за попълване – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 7. Проект на договор – 27.04.2018 г., 16:23 ч.
 8. Протокол № 1 от 28.05.2018 г. – 04.06.2018 г., 16:59 ч.
 9. Протокол № 2 от работа на комисия – 14.06.2018 г., 15:35 ч.
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 14.06.2018 г., 15:35 ч.
 11. Протокол № 3 от работа на комисия – 20.06.2018 г., 16:23 ч.
 12. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 20.06.2018 г., 16:23 ч.
 13. Решение № 6-Р-18-11 от 20.06.2018 г. за избор на изпълнителя – 20.06.2018 г., 16:23 ч.
 14. Договор № 48 от 12.07.2018 г. – 12.07.2018 г., 16:20 ч.
 15. Обявление за възложена поръчка – 12.07.2018 г., 16:20 ч.
 16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 30.10.2019 г., 16:53 ч.