ДОСИЕ № 6-2018-3ОП – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на детските заведения на район „Тракия” – Община Пловдив”

14.03.2018

 1. Решение – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 2. Обявление – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 3. Документация за провеждане и участие – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 4. Технически спецификации – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 5. Приложения за попълване – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 6. Проект на договор – 14.03.2018 г., 15:29 ч.
 7. Протокол № 1 от работа на комисията – 12.04.2018 г., 16:58 ч.
 8. Допълнително разяснение за попълване на ЕЕДОП в електронен вид – 12.04.2018 г., 17:10 ч.
 9. Протокол № 2 от работа на комисията – 20.04.2018 г., 16:45 ч.
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 20.04.2018 г., 16:46 ч.
 11. Протокол № 3 от работа на комисия – 25.04.2018 г., 16,47 ч.
 12. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 25.04.2018 г., час 16,48 ч.
 13. Решение № 6-Р-18-7 от 25.04.2018 г. за избор на изпълнителя – 25.04.2018 г., 16:49 ч.
 14. Договор № 36 от 16.05.2018 г. – 16.05.2018 г., 16:30 ч.
 15. Обявление за възложена поръчка – 21.5.2018 г., 14:57 ч.
 16. Обявление за приключване на договор № 36/16.05.2018 г. – публикувано на 27.05.2019 г., 15:05 ч.