ДОСИЕ № 6-2018-2ОП – „ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

15.02.2018

 1. Решение – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 2. Обявление – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 3. Указания за участие – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 4. Технически спецификации – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 5. Приложения за попълване – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 6. Проект на договор – 15.02.2018 г., 16:34 ч.
 7. Протокол № 1 от работата на комисията – 12.03.2018 г., 16:43 ч.
 8. Протокол № 2 от работа на комисията – 20.03.2018 г., 16:52 ч.
 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 20.03.2018 г., 16:52 ч.
 10. Протокол № 3 от работа на комисия – 05.04.2018 г., 16,30 ч.
 11. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 05.04.2018 г., час 16,30 ч.
 12. Решение № 6-Р-18-5 от 05.04.2018 г. за избор на изпълнителя – 05.04.2018 г., 16:30 ч.
 13. Договор № 31/10.05.2018 г. – 10.05.2018 г., 16:49 ч.
 14. Договор № 32/10.05.2018 г. – 10.05.2018 г., 16:49 ч.
 15. Договор № 42 от 23.05.2018 г. – 23.05.2018 г., 15:43 ч.
 16. Обявление за възложена поръчка – 23.05.2018 г., 15:43 ч.
 17. Обявление за приключване на договор № 31/10.05.2018 г. – публикувано на 17.05.2019 г., 14:16 ч.
 18. Обявление за приключване на договор № 32/10.05.2018 г. – публикувано на 17.05.2019 г., 14:16 ч.
 19. Обявление за приключване на договор № 42/23.05.2018 г. – публикувано на 27.05.2019 г., 15:04 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До „МИРА ФУУД“ ЕООД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД

На основание чл. 43, ал.2, т. 2  от Закон за обществените поръчки, Решение № 6-Р-18-5 от 05.04.2018 г. на Кмета на Район Тракия – Община Пловдив за избор на изпълнител в открита процедура с предмет: „Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца за детските градини и детски ясли на територията на район „Тракия” –  Община Пловдив” беше изпратено на 05.04.2018 г. по факс на участниците „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД и „СТЕЛИТ 1” ЕООД, но участниците „МИРА ФУУД” ЕООД  и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД не получиха посоченото решение по факс, тъй като при телефонно обаждане до „МИРА ФУУД” ЕООД  от фирмата заявиха, че нямат факс (такъв не е заявен и в офертата по поръчката), а „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД не отговори на направените от възложителя два опита за свързване по телефон (посочен в офертата по поръчката) и получаване на факс сигнал. Ето защо на основание чл. 43, ал. 4  от Закон за обществените поръчки, възложителя публикува настоящето съобщение до „МИРА ФУУД“ ЕООД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, че е изготвено Решение № 6-Р-18-5 от 05.04.2018 г. на Кмета на Район Тракия – Община Пловдив за избор на изпълнител в открита процедура с предмет: „Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца за детските градини и детски ясли на територията на район „Тракия” –  Община Пловдив” и същото е достъпно в профила на купувача.

Настоящето съобщение е публикувано на 05.04.2018 г. в 17,10 часа