СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 12.2014 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП

18.12.2014

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 12.2014 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП