СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 10.2014 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП

31.10.2014

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 10.2014 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП