„Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Тракия” – Община Пловдив”-уникален код 9034135

29.09.2014

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Протокол от работа на комисия
  4. Договор от 12.11.2014 г.
  5. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 02.2015 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП
  6. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 03.2015 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП
  7. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ 04.2015 Г., КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП