Досие № 6-2016-1ОП – „Доставка на хранителни стоки в детските заведения на територията на район „Тракия” – Община Пловдив“, по шест обособени позиции

18.04.2016

 1. Решение за откриване на процедурата
 2. Обявление
 3. Указания за участие
 4. Технически спецификации
 5. Проекти на договори
 6. Образци на документи
 7. Решение за промяна № 6-Р-16-4/26.04.2016 г.
 8. ПРОМЕНЕНО ОБЯВЛЕНИЕ
 9. ПРОМЕНЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 10. Разяснение
 11. Решение № 6-Р-16-5/26.05.2016 г. за прекратяване на процедурата