Досие № 6-2015-6 – „Извършване на текущ ремонт на бул. „Асеновградско шосе“ – източно платно, в участъка от км 1+464 до км 1+984“ – Уникален № в РОП 9043314

30.06.2015

  1. Публична покана
  2. Техническа спесификация
  3. Проект на договор
  4. Указания към участниците и образци на документи
  5. Ценово предложение
  6. Протокол от 13.07.2015 г.
  7. Договор от 28.07.2015 г.
  8. Справка за извършени плащания за 10.2015 г.
  9. Информация за приключило изпълнение на договора
  10. Информация за освободена гаранция