Досие № 6-2015-4- „Доставка и монтаж на обезмъглителна инсталация за закрит плувен басейн на ЦДГ „Велимира” в Район „Тракия” – Уникален № в РОП 9042106

25.05.2015

  1. Публична покана
  2. Техническа спесификация
  3. Проект на договор
  4. Образци на документи
  5. Протокол от работа на Комисията
  6. Договор от 22.06.2015 г.
  7. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ТЕРМОСИСТ” ЕООД, ПРЕЗ МЕСЕЦ 11.2015Г.
  8. Информация за приключило изпълнение на договора
  9. Информация за освободена гаранция