Досие № 6-2015-3- „Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 90410

23.04.2015

  1. Публична покана
  2. Техническа спесификация
  3. Проект на договор
  4. Образци на документи
  5. Протокол от работа на Комисията
  6. Договор от 25.05.2015 г.
  7. Справка за извършени плащания за 08.2015 г.
  8. Справка за извършени плащания за 12.2015 г.
  9. Информация за приключило изпълнение на договора
  10. Информация за освободена гаранция