Досие № 6-2015-2 – Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и направата на нови и ремонт на паркинги с пътни ивици и направата основата на детски, спортни и др.площадки изпълнени от бетон на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 9038692

06.02.2015

 1. Публична покана
 2. Техническа спесификация
 3. Проект на договор
 4. Образци на документи
 5. Протокол от работа на Комисията
 6. Договор от 04.03.2015 г.
 7. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД, ПРЕЗ МЕСЕЦ 05.2015 Г.
 8. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД, ПРЕЗ МЕСЕЦ 06.2015 Г.
 9. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД, ПРЕЗ МЕСЕЦ 07.2015 Г.
 10. Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
 11. Информация за приключило изпълнение на договора