Досие № 6-2015-1ОП – „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І – Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив”; Обособена позиция ІІ – Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Тракия“, Община Пловдив

12.09.2015

 1. Обявление
 2. Решение
 3. Указания за участие
 4. Приложение № 1 Оферта
 5. Приложение № 2 Представяне на участника
 6. Приложение № 3 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП
 7. Приложение № 4 Списък на сходни услуги
 8. Приложение № 5 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 (1)
 9. Приложение № 6-1 Техническо предложение
 10. Приложение № 6-2 Техническо предложение
 11. Приложение № 7 Декларация за подизпълнители
 12. Приложение № 8 Декларация съгласие на подизпълнители
 13. Приложение № 9 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
 14. Приложение № 10 Декларация по чл.33, ал.4
 15. Приложение № 11-1 Ценово предложение
 16. Приложение № 11-2 Ценово предложение
 17. Приложение № 12 – Декларация по чл.56, ал.1, т. 11
 18. Приложение № 13 Декларация за приемане проект на Договор
 19. Приложение № 14 Списък на документите
 20. Приложение № 15 – 1 Проект на договор
 21. риложение № 15 – 2 Проект на договор
 22. Приложение № 16 СПИСЪК-персонал
 23. Приложение № 17 Декларация за обект по чл. 12 ЗХ
 24. Протокол № 1 от работата на комисията
 25. Протокол № 2 от работата на комисията
 26. Съобщение  за отваряне на ценови оферти
 27. Протокол № 3 от работата на комисията
 28. Решение № 6-Z15-424/18.11.2015 г. за класиране на кандидатите и обявяване на изпълнител
 29. Договор от 07.12.2015 г. за обособена позиция 1
 30. Договор от 07.12.2015 г. за обособена позиция 2
 31. Справка за извършени плащания за м. 02.2016 г.
 32. Справка за извършени плащания за м. 02.2016 г .- II част
 33. Справка за извършени плащания за м. 03.2016 г.
 34. Справка за извършени плащания за м. 04.2016 г.
 35. Информация за приключило изпълнение на Договор от 07.12.2015 г. за обособена позиция II
 36. Справка плащания месец май 2016 г.
 37. Справка плащания месец юни 2016 г.
 38. Освобождаване на гаранция за изпълнение
 39. Справка плащания месец юли 2016 г.