Досие № 6-2015-1 – Направа на нови и ремонт на съществуващи асфалтови настилки на улици, паркинги и стабилизиране основата на временни улици и паркинги намиращи се на територията на район „Тракия” – Уникален № в РОП 9038691

06.02.2015

  1. Публична покана
  2. Техническа спесификация
  3. Проект на договор
  4. Образци на документи
  5. Разяснение №1-11.02.2015 г.
  6. Протокол от работа на комисията
  7. Договор от 16.03.2015 г.
  8. СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ПРЕЗ МЕСЕЦ 05.2015 Г.
  9. Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
  10. Информация за приключило изпълнение на договора