Процедура №BG16M1OP002-5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

26.03.2019

  1. ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие в проект за изпълнение на мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), Процедура: „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“