Проект „Помощ в дома“

03.08.2015

OБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0081

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обява за свободни работни места

 

Във връзка с реализиране на проект BG051PO001-5.1.04-0081 „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район ”Тракия” – Община Пловдив, бенефициентът по проекта уведомява, че има 1 брой свободно работно място за длъжността „социален асистент” . За запълване на това работно място, документи от кандидати за работа ще се събират до 11.02.2014 г. до  20.02.2014 г. включително.

 

Основни задължения по съответните длъжности:

Социален асистент:

 

Заявления за кандидатстване за работа по предоставяне на социални услуги в домашна среда подават:

  1. Безработни лица регистрирани в Бюрото по труд
  2. Лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст с право на работа и регистрирани в Бюрото по труда

 

Необходими документи за кандидати за работа по предоставяне на услуги в домашна среда:

  1. Заявление по образец от районната администрация;
  2. Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
  3. Автобиография на български език;
  4. Служебна бележка относно регистрация в БТ;
  5. Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет;
  6. ЕР на ТЕЛК (ако има такова) копие и оригинал за справка;
  7. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми;
  8. Пълномощно (свободен текст) за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично.

 

За повече информация на заинтересованите лица:

Тел: 032/682 479 – Лиляна Власова-координатор по проекта и в офисното помещение на „Звеното за услуги в домашна среда в помощ на лицата с увреждане”, намиращо се в бл.16 / старата данъчна служба/