Стартира втори транш по изпълнение на програма „Предоставяне на хранителни пакети“ от „Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица“ в район „Тракия“.

11.05.2016

Програмата се изпълнява от Български Червен кръст и ще продължи до 27май. 2016 г. В район „Тракия“ временният пункт за раздаване на хранителни продукти се намира в Пенсионерския клуб /блок 46/ , там са поставени и списъците на правоимащите лица,  работно време от понеделник до петък от 9,00 до 13,00 часа.

Правоимащи по програмата са:

  1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т.ч.и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл.16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип;
  3. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Списъците с правоимащите са изготвени от Дирекция „Социално подпомагане“. И може да направите справка дали сте включени на място в Сектора за социална закрила в район „Тракия”, а така също в районната администрация в район „Тракия”  и/или на тел 032/682566
Хранителните продукти, които ще получи всяко лице, отговарящо на горните условия са 14,880 кг.:

В район „Тракия“ хранителни продукти ще получат 318 лица, раздадени от доброволци на БЧК.