Социална услуга „Обществена трапезария“ в Район „Тракия“

29.08.2016

Социална услуга Обществена трапезария в Район Тракия

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пловдив, обявява прием на документи на кандидат потребители за социална услуга „Обществена трапезария” в Район „Тракия”.

 

Срок и място на подаване на документите:
Район „Тракия”, град Пловдив бул. „Освобождение’’ №63
От 01.09.2016г. до 17.09.2016г.

 

Потребителите на социална услуга «Обществена трапезария» могат да бъдат от следните целеви групи:

 1. Основна целева група:
  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“:
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • Скитащи и бездомни деца и лица;
  • Лица от уязвими групи граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
 2. Допълнителна целева група:
  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция; отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
  • Лица и семейства инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;
  • Лица и семейства, настанени в приют и център за временно настаняване;
  • Конкретни предствители от целевата група, които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите подават Заявление по образец и пакет от следните документи:

Храненето в Район „Тракия” , Община Пловдив ще се извършва на ул. „Съединение” №46 ( в сградата на бившия РУМ Тракия) за периода от 01.10.2016г. до 30.04.2016г. и ще се състои от супа, основно и 1/4 хляб.