КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

22.04.2024

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ”

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност за държавните служители и заповед № 6-Z24-194 / 03.04.2024 г. на Кмета на Район „Тракия”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

в дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“ при район „Тракия“

  1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  1. Начин на провеждане на конкурса: тест иинтервю.
  2. Основна месечна заплата в първа степен за длъжността – минимална-933 лв.; максимална-1800 лв.;
  3. Основна цел на длъжността: Съгласуване на инвестиционни проекти по част “Електрическа” и изпълняване инвеститорски контрол по част «Електротехническа», строителен контрол.
  4. Необходими документи:

5.1. Заявление по образец – приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл ;

5.2. Декларация  за  обстоятелствата  по  чл. 17,  ал. 3,  т. 2  от НПКПМДСл;

5.3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации, изискващи се за длъжността;

5.4. Копия от документи,  удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, в случай че притежават такъв.

Документите се подават в непрозрачен запечатан плик в деловодството на район „Тракия”, ж.к. Тракия, бул. „Освобождение” № 63, от 9.00 ч. до 17.00 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.

Документите по т. 5 могат да се подават и по електронен път на електронна поща trakia@plovdiv.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1 и декларацията по т. 5.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Информация относно конкурса ще се обявява в сайта на район „Тракия”(trakia-plovdiv.bg) и на информационното табло на входа на Района.

Телефон за информация: 032 68 24 77, GSM: 0887 433 043, Човешки ресурси