Етажна собственост

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – ИЗМ. И ДОП. ДВ. БР.11 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023Г.


БЛАНКИ И ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1. Уведомление по чл. 46б ЗУЕС
  2. Книга на собствениците
  3. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
  4. Наръчник на собственици и обитатели, живеещи в сгради в режим на етажна собственост
  5. Указания за управителите на сгради в режим на етажна собственост, необходими за попълването на заявления за вписване на сградите в публичния регистър на гр. Пловдив
  6. Примерен протокол от проведено общо събрание на ЕС